Lapin kauppakamarin strategia pohjaa koko kauppakamariryhmän yhteiseen strategiaan. Kauppakamarin hallituksen 10.12.2014 hyväksymässä strategiassa linjataan kauppakamarin toimintaa tuleviksi vuosiksi. Strategiaa tarkastellaan vuosittain ja päivitetään tarvittaessa.

Missio

Lapin kauppakamarin missiona on pohjoisen menestys. 

Visio

Kauppakamarin visiona on olla voimakas pohjoisen elinkeinoelämän edunvalvoja, aktiivinen verkostojen rakentaja ja asiantunteva tiedon tuottaja ja välittäjä.

Arvot

Kauppakamarin toiminnassa korostuvat seuraavat arvot ja tavat toimia.

TuloksellisuusKauppakamarin työskentelytapa on tavoitteellinen ja tehokas toimien lähellä jäsenyrityksiä asiakaslähtöisesti, ammattimaisesti ja tuloksellisesti.

LuotettavuusKauppakamari hoitaa kaikkia sille annettuja tehtäviä korkeatasoisesti ja luotettavasti. Kauppakamarin tuottama tieto on oikeaa ja ajantasaista.

Osaaminen. Kauppakamarin osaaminen perustuu henkilöstön ja luottamushenkilöiden asiantuntemukseen ja verkostomaiseen toimintatapaan. Kauppakamari kehittää määrätietoisesti osaamistaan ja uudistaa toimintatapojaan.

Yhteistyö. Kauppakamari toimii laaja-alaisena verkostona jäsenilleen ja on avoin ja yhteistyöhakuinen kumppani sidosryhmilleen.

Pohjoisuus. Kauppakamarin toiminnassa korostuu arktinen osaaminen ja yhteistyö sekä pohjoisen erityisolosuhteiden huomioiminen ja kestävä kehitys.

Strategiset tavoitteet

Lapin kauppakamari haluaa varmistaa, että yritystoiminnalla on Lapissa kilpailukykyinen toimintaympäristö, Lappi on vetovoimainen sijoittumispaikka ja että yrityksillä on hyvät verkostoitumismahdollisuudet sekä oikeaa tietoa elinkeinoelämän toimintaympäristöstä.

Strategisina tavoitteina on:

Edunvalvonnan säilyttäminen korkealla tasolla ja sen edelleen tehostaminen
  • Kilpailukyvyn ja yritysten toimintaedellytysten kehittämiseksi kauppakamari tehostaa edunvalvontaa
  • Erityistä huomiota kiinnitetään Lapin asemaan osana arktista aluetta sekä EU-tason ja globaalitason vaikuttamiseen
  • Tavoitteena on saada Lappiin uutta teollista toimintaa, tunnistaa ja poistaa kansainvälisen kaupan esteitä sekä tukea yritysten pääsyä erityisesti lähialueiden markkinoille.
  • Julkisen sektorin osalta tavoitteena on avata palvelumarkkinoita yrityksille ja tehostaa toimintatapoja tuottavuuden edistämiseksi
Verkostoitumisen voimistaminen
  • Yritysten välistä yhteistyötä lisätään alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti
  • Yrityksille tuotetaan potentiaalisia asiakaskontakteja ja liiketoiminnan kehittämisen kannalta hyödyllisiä vertais-, sidosryhmä- ja viranomaiskontakteja.
Tiedon lisääminen
  • Investointien, yritysten ja työntekijöiden saamiseksi Lappiin on sen vetovoimaisuutta paitsi kehitettävä myös tehtävä voimakkaasti tunnetuksi kansallisesti ja kansainvälisesti.
  • Kauppakamari tuottaa ja välittää oikeaa sekä ajantasaista tietoa Lapista ja elinkeinoelämän toimintaympäristön muutoksista nähtävissä olevine kehityssuuntineen.
Kauppakamarin kehittäminen
  • Kauppakamarin toimintaa ja organisaatiota kehitetään strategisten linjausten pohjalta.