Kauppakamarit ovat laatineet listan Suomen liikenneverkon tärkeimmistä korjaus- ja kehittämiskohteista. Lapin kauppakamarin alueelta mukana ovat hankkeet 1) Lapin satamien kehittäminen sekä Ajoksen väylän syventäminen, 2) Laurila-Tornio –yhteyden sähköistäminen ja rautatieyhteistyö Ruotsin kanssa, 3) VT 4 kunnostamisen jatkaminen Keminmaa-Rovaniemi-Sodankylä, sekä 4) VT 21 Tornio-Kilpisjärvi, Palojoensuu-Hetta-Kivilompolo, Sevetin tie. Liikenneväylien kunnolla ja sujuvuudella on suora vaikutus yritysten kilpailukykyy ja investointipäätöksiin.

Lapin kauppakamari esittää, että hallitus tukisi tulevassa lisäbudjetissa Lapin kasvun jatkumista rahoittamalla 15 miljoonalla Oulun syväväylän jatkeeksi 12 metrin väylän Kemin Ajokseen ja Tornion Röyttän lähelle. Samalla voitaisiin sähköistää radanpätkä Laurilasta Tornioon, niin ikään noin 15 miljoonalla. Näillä kohtuullisen pienillä panostuksilla hallitus voisi varmistaa Lapin kasvun jatkumisen koko Suomen hyödyksi.

Merenkulku

  1. LAPIN SATAMIEN KEHITTÄMINEN SEKÄ AJOKSEN VÄYLÄN SYVENTÄMINEN KAIVOSTEOLLISUUDEN TARPEIDEN MUKAISESTI.

Hankkeen kustannusarvio on n.15 M€.
• Kemin ja Tornion satamien tavaraliikenteen yhteisvolyymi on n. 5 milj. tonnia. Ajoksen / Lapin syväsataman kehittäminen vastaamaan nykyisiä ja tulevia kuljetuksia (kaivoskuljetukset, biodieseltehdas, tuulivoimakuljetukset, merihiekan nosto) sekä Stora Enso Veitsiluoto Oy:n ja Metsä Groupin Kemin tehtaiden kilpailukyvyn parantamiseksi. Varastokenttien, laitureiden ja raiteistojen laajentaminen sekä satama-altaan syventäminen minimissään 12 metriin. Lisäksi syväväylän ulottaminen Tornion Röyttän sataman läheisyyteen varmistaa Outokummun terästehtaan kilpailukyvyn kehittämisen myös tulevaisuudessa. Oulun syväväylän rakentamisen yhteydessä hanke on kustannuksiltaan edullinen, koska Oulun väylä kiertää pohjoisen kautta Iin tasolle ja sieltä edelleen etelään. Kustannusarvio on 15 m€.

Rautatieliikenne

  1. LAURILA-TORNIO –YHTEYDEN SÄHKÖISTÄMINEN JA RAUTATIEYHTEISTYÖ RUOTSIN KANSSA

Sähköistämisen kustannusarvio on 12–15 M€.
• Laurila-Tornio radan sähköistäminen (24 km) mahdollistaisi tavaraliikenteen lisäksi rautatiehenkilöliikenteen Suomen ja Ruotsin välillä. Ratayhteys parantaa oleellisesti asiointiyhteyksiä Perämerenkaarella sekä Lapin matkailuyhteyksiä. Sähköistetty ratayhteys luo Suomen elinkeinoelämälle uuden vaihtoehtoisen väylän Eurooppaan.

Tieliikenne

  1. Vt 4 KUNNOSTAMISEN JATKAMINEN KEMINMAA – ROVANIEMI – SODANKYLÄ

Hankkeen kustannusarvio on 160 M€.
• Valtatie 4 on pohjois-eteläsuuntainen Suomen merkittävin tieyhteys ja ainoa valtakunnan läpi johtava väylä.

Tieyhteyden merkitys korostuu erityisesti tavaraliikenteen kuljetusreittinä, tiellä on poikkeuksellisen runsaasti raskasta ja pitkämatkan liikennettä. Tien parantamisella parannetaan elinkeinoelämän kuljetusvarmuutta, liikenteen sujuvuutta sekä liikenneturvallisuutta.

  1. VT 21 TORNIO-KILPISJÄRVI, Kt 93 PALOJOENSUU-HETTA-KIVILOMPOLO, St 971 SEVETIN TIE

Hankkeen kustannusarvio on 160 M€.
• Norjaan johtavien tieyhteyksien parantaminen sekä Lapin kansainvälisten tieyhteyksien kehittäminen. VT 21 kuuluu Eurooppateiden verkkoon. Liikennemääristä raskaan liikenteen osuus on 26 %.

Lisäksi talvikunnossapidon tehokkuuden ja laadun kehittäminen sekä talvikunnossapitokriteerien kehittäminen.


Lisätietoja:

Kauppakamarien liikennehankelistaus 2017

Timo Rautajoki
Toimitusjohtaja
Lapin kauppakamari
Puh. 040 551 1289

Siirry sisältöön