fbpx

Liikenne- ja viestintäministeriölle

POSTILAIN MUUTTAMISTA KOSKEVA ARVIOMUISTIO

Lapin kauppakamari toimii kauppakamarilain mukaisena elinkeinoelämän yhteisten etujen valvojana toimialueenaan Lapin maakunta. Postilain muutoksilla on vaikutuksia Lapin elinkeinoelämän toimintaympäristöön, mistä johtuen Lapin kauppakamari haluaa toimittaa näkemyksensä postilain muuuttamista koskevasta arviomuistiosta, josta annetut lausunnot huomioidaan lainsäädäntömuutosten jatkovalmistelussa.

Postilain uudistamisen ensimmäisessä vaiheessa keskeisimpänä nyt kesällä voimaantulleena muutoksena on se, ettei postitoimilupia enää edellytetä. Toisessa vaiheessa lakia tarkastellaan kokonaisuutena ja tarkoituksena on muun ohessa poistaa alan toimijoiden liiketoimintaa haittaavia normeja. Tämä on osa hallituksen hankkeita edistää digitalisaatiota ja normien purkamista.

Postilain uudistaminen on tarkoitus toteuttaa digitalisaatiota hyödyntämällä ja mahdollistamalla uudenlaiset, markkinaehtoiset sekä innovatiiviset palvelukonseptit. Uudistukseen liittyy läheisesti vireillä oleva henkilö- ja tavaraliikenteen kokonaisuudistus liikenne- ja viestintäministeriön Liikennekaari -hankkeessa. Postilain toisen vaiheen lainsäädäntömuutosten on määrä tulla voimaan kesäkuussa 2017.

Arviomuistion mukaan Posti Oy ei pystyisi jatkossa ilman valtion tukea suoriutumaan postin peruspalveluja koskevista tehtävistä ilman kohtuutonta taloudellista rasitusta, ellei yleispalveluvelvoitetta muuteta. Muistiossa on arvioitu yleispalvelun jakelu- ja keräilytiheyteen liittyen vaihtoehtoa, jossa siirryttäisiin viisipäiväisestä kolmipäiväiseen jakeluun ja keräilyyn. Arviomuistiossa on käsitelty myös yleispalveluvelvoitteen haltijan velvoitetta pitää yllä toimipaikkaverkkoa ja nykyistä velvoitetta pitää yllä postin toimipistettä jokaisessa kunnassa.

Mahdollisia muutoksia on tarkasteltu vahvasti valtionyhtiö Posti Oy:n liiketoiminnan näkökulmasta jättämällä vähemmälle huomiolle se, millä tavalla postipalvelut voidaan järjestää tasapuolisesti eri puolilla Suomea siitä riippumatta, mikä taho jatkossa hoitaa yleispalveluvelvoitteen. Sääntelyn joustavoittaminen ja kilpaillut postimarkkinat on hyvä suunta yritysten näkökulmasta antaen mahdollisuuksia hoitaa jatkossa tarvittaessa myös yleispalvelut muun tai muiden toimijoiden kuin Posti Oy:n toimesta.

Lapin elinkeinoelämälle ja yrityksille on tärkeää, että viisipäiväinen postinjakelu säilyy lain takaamana peruspalveluna. Postilain tulee turvata postipalveluiden ja erityisesti yleispalvelun saatavuus tasapuolisin ehdoin jatkossakin koko maassa. Yleispalvelut tulee myös järjestää siten, että ne ovat kaikkialla saavutettavissa kohtuullisen etäisyyden päässä.

LAPIN KAUPPAKAMARI

Timo Rautajoki

toimitusjohtaja

Siirry sisältöön