1. Rekisterinpitäjä

Lapin kauppakamari (Y-tunnus 0283290-0)

Osoite:

Maakuntakatu 29-31 B, 96200 Rovaniemi 

Sähköposti:

lapinkauppakamari@chamber.fi

Yhteyshenkilö tietosuoja-asioissa:

Palvelupäällikkö Tiina Ronkainen

puh. 040 181 77177

2. Mihin tarkoituksiin käsittelemme rekisteröityjen henkilötietoja?

Asiakkaalla tarkoitetaan tässä yhteydessä niiden yritysten ja muiden yhteisöjen yhteyshenkilöitä, joiden kanssa Lapin kauppakamarilla on asiakassuhde tai muu asiallinen yhteys, taikka kuluttaja-asiakkaita.

Potentiaalisilla asiakkailla tarkoitetaan sellaisia yritysten ja muiden yhteisöjen yhteyshenkilöitä taikka kuluttajia, joiden kanssa Lapin kauppakamari pyrkii luomaan asiakassuhteen.

Sidosryhmillä tarkoitetaan sellaisia yritysten ja muiden yhteisöjen yhteyshenkilöitä, joiden kanssa Lapin kauppakamarilla on yhteistyösuhde (esimerkiksi palveluja Lapin kauppakamarille tuottavien yritysten ja muiden yhteisöjen edustajat) taikka muu yhteys (esimerkiksi median edustajat tiedottamistoiminnan osapuolina).

Lapin kauppakamari käsittelee rekisteröityjen henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin (yhteen tai useampaan samanaikaisesti):

Asiakas- ja sidosryhmäsuhteen hoito ja analysointi

 • Lapin kauppakamari voi käyttää henkilötietojasi edustamasi yrityksen tai muun

yhteisön kanssa tai suoraan kanssasi muodostetun asiakas- tai sidosryhmäsuhteen hoitoon, analysointiin ja parantamiseen.

Tuotteiden ja palvelujen tarjoaminen

Lapin kauppakamari voi käyttää henkilötietojasi tuotteiden ja palvelujen tarjoamiseksi, mikäli edustamasi yritys tai muu yhteisö tai sinä itse on esimerkiksi ostanut tuotteen meiltä, käyttänyt digitaalisia palvelujamme, tilannut uutiskirjeemme tai osallistunut koulutuksiimme tai muihin tapahtumiin. Henkilötietoja käytetään Lapin kauppakamarin ja asiakkaan väliseen sopimukseen tai muuhun sitoumukseen perustuvien oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseen.

Asiakasviestintä

Lapin kauppakamari voi käyttää henkilötietojasi asiakasviestinnässään, esimerkiksi lähettääkseen sinulle tuotteisiin ja palveluihin (kuten koulutuksiin) liittyviä ilmoituksia, tiedottaakseen palveluihin tehdyistä muutoksista ja pyytääkseen palautetta tuotteista ja palveluista.

Markkinointi

Lapin kauppakamari voi ottaa sinuun yhteyttä kertoakseen uusista palveluista, tuotteista tai eduista. Lapin kauppakamari voi käyttää henkilötietoja tarjontansa räätälöimiseen ja relevantin sisällön tarjoamiseen. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että saatamme antaa suosituksia tai näyttää räätälöityä sisältöä ja räätälöityjä mainoksia omissa ja kolmansien osapuolten palveluissa.

Tuotteiden ja palveluiden kehittäminen

Lapin kauppakamari voi käyttää henkilötietojasi palveluidensa ja tuotteidensa kehittämiseen.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on EU:n tietosuoja-asetuksen 6 artiklan seuraavat alakohdat:

 1. rekisteröityonantanutsuostumuksensahenkilötietojensakäsittelyynyhtätai

useampaa erityistä tarkoitusta varten;

 • käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä;

3.  käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi; ja

4.  käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen

toteuttamiseksi, paitsi milloin henkilötietojen suojaa edellyttävät rekisteröidyn edut

tai perusoikeudet ja -vapaudet syrjäyttävät tällaiset edut.

5.  Lapin kauppakamari käsittelee tietojasi pannakseen täytäntöön sopimuksen

kanssasi (esim. uutiskirjetilauksen tai koulutuspalvelun toteuttaminen).

6.  Lapin kauppakamarillaonliiketoiminnanharjoittamiseenliittyviäoikeutettujaetuja,

kuten oikeus edistää tuotteidensa ja palveluidensa myyntiä asiakkaidensa keskuudessa markkinoinnin ja myynnin keinoin, ja Lapin kauppakamari voi oikeutetun edun perusteella harjoittaa suoramarkkinointia ja myyntiä antamiasi yhteystietoja hyödyntäen, mukaan lukien henkilötietojen käsittely profilointiin.

Muita Lapin kauppakamarin oikeutettuja etuja, joiden perusteella henkilötietojasi voidaan käsitellä, ovat mm. neuvonta ja muu asiakaspalvelu ei-asiakkaille, liiketoiminnan edelleen kehittäminen sekä mahdollisten väärinkäytösten selvittäminen.

Mikäli tietojen käsittely ei perustu sopimustarpeeseen tai oikeutettuun etuun, voi Lapin kauppakamari pyytää suostumustasi muunlaiseen henkilötietojen käsittelyyn.

Lapin kauppakamari voi käsitellä henkilötietojasi lisäksi lainsäädännön niin velvoittaessa, kuten esimerkiksi kirjanpitolain säilytysvelvollisuuden perusteella.

3. Mitä tietoja voimme kerätä?

Lapin kauppakamarin keräämät henkilötiedot voivat sisältää mm. seuraavan tyyppisiä tietoja ja niihin tehtyjä muutoksia:

3.1. Perustiedot kaikista rekisteröidyistä

 • etu- ja sukunimi
 • yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumerot)
 • sukupuoli
 • palvelukieli
 • titteli ja/tai työnkuvaus nykyisessä ja aikaisemmissa Lapin kauppakamarin
 • toimintaan liittyvissä työtehtävissä
 • suoramarkkinointivalinnat
 • Lapin kauppakamarin digitaalisten palvelujen sekä käyttäjälle luodun digitaalisen
 • sisällön käyttöä koskevat tiedot
 • Lapin kauppakamarin käyttäjän digitaalisiin laitteisiin (kuten tietokoneisiin ja
 • mobiililaitteisiin) lähettämät tekniset tiedot sekä evästeitä ja muita vastaavia
 • tekniikoita koskevat tiedot
 • rekisteröidylle kohdistettu viestintä sekä niihin liittyvä toiminta
 • sähköpostit ja verkkokeskustelut

3.2. Lapin kauppakamarin tuotteita tai palveluja ostaneiden, niistä palautetta antaneiden ja/tai niistä reklamaation tehneiden rekisteröityjen tiedot

 • Lapin kauppakamarin asiakassuhteeseen liittyvän yrityksen tai muun yhteisön, jossa rekisteröity työskentelee tällä hetkellä tai on työskennellyt aikaisemmin, nimi ja tiedot
 • asiakassuhteen tai vastaavan suhteen alkamis- ja päättymisaika ja -tapa
 • asiakkaalle kohdistetut kampanjat ja tarjoukset sekä niiden käyttö
 • asiakkaan ilmoittamat mielenkiinnonkohteet ja muut tiedot
 • palautteen ja reklamaatioiden sisältö, niihin liittyvä kirjeenvaihto ja jatkotoimenpiteet

3.3. Lapin kauppakamarin koulutuksiin ja muihin palveluihin osallistuneiden rekisteröityjen tiedot

 • olennaiset tiedot organisaatiosta ja tapahtumaan osallistumisesta
 • ruokavaliota koskevat tiedot (erityisiä tietoja, jotka käyttäjä on antanut
 • vapaaehtoisesti)
 • muut rekisteröidyn suostumuksella antamat tiedot

3.4. Lapin kauppakamarin verkkopalveluiden asiakkaiden tiedot

 • rekisteröidyn kirjautumistunnukset
 • toiminta verkkopalveluissa sisäänkirjautumisen jälkeen

4. Mistä lähteistä keräämme henkilötietoja?

Suurin osa tiedoista saadaan asiakas- ja sidosryhmäsuhteen alussa ja sen aikana sekä niistä ohjelmista, joiden avulla käytät tuotteitamme ja palvelujamme. Lapin kauppakamari saa henkilötietoja ja niiden päivityksiä myös viranomaisilta, organisaatioilta ja yrityksiltä, jotka tarjoavat luotto- ja henkilötietojen hankinta- ja päivityspalveluja, sekä julkisista hakemistoista ja muista julkisista tietolähteistä, kuten yhteisöjen www-sivuilta ja sosiaalisen median kanavista.

5. Kenelle voimme jakaa henkilötietojasi?

Lapin kauppakamari ei anna, myy tai muuten paljasta henkilötietojasi Lapin kauppakamarin yhteisön ulkopuolisille kolmansille osapuolille, ellei seuraavassa toisin mainita.

Lapin kauppakamari voi jakaa Lapin kauppakamarin tapahtumiin osallistuvien henkilötietoja muille kyseisten tapahtumien osallistujille.

Lapin kauppakamari jakaa henkilötietojasi yhteistyökumppaneille, joiden kanssa Lapin kauppakamari yhdessä hallinnoi ja toteuttaa projekteja, kuten esimerkiksi Keskuskauppakamarille ja sen yhteydessä toimivalle Keskuskauppakamarin Palvelu Oy:lle.

Lapin kauppakamari saattaa jakaa henkilötietojasi Lapin kauppakamarille palveluja suorittaville kolmansille osapuolille. Näitä palveluja voivat olla esimerkiksi asiakaspalvelu, ohjelmistopalvelut, henkilötietojen tekninen hallinta ja analysointi, tutkimustoiminta, markkinointi ja erilaiset kampanjat. Lapin kauppakamari saattaa jakaa henkilötietojasi maksujen perimiseksi tuotteista ja palveluista, ja se voi esimerkiksi siirtää tai myydä maksamattomat laskut perintäpalveluja tarjoaville kolmansille osapuolille. Henkilötietojesi suojaaminen on Lapin kauppakamari tärkeää, minkä vuoksi se ei salli kyseisten osapuolten käyttää tietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin kyseisten palvelujen tarjoamiseen, ja se edellyttää osapuolilta käyttäjän henkilötietojen suojaamista tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Lapin kauppakamari saattaa jakaa henkilötietojasi tarkkaan harkittujen kolmansien osapuolten kanssa yhteisiin tai itsenäisiin suoramarkkinointitarkoituksiin. Tietoja voidaan jakaa kyseisiin tarkoituksiin vain silloin, kun kolmannen osapuolen suunniteltu käyttötarkoitus ei ole ristiriidassa tässä Lapin kauppakamarin tietosuojaselosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten kanssa.

Lapin kauppakamari saattaa jakaa henkilötietojasi tuomioistuimen tai vastaavan määräyksestä.

6. Siirrämmekö henkilötietojasi EU-alueen ulkopuolelle

Lapin kauppakamari saattaa palveluja tarjotessaan käyttää eri puolilla maailmaa sijaitsevia resursseja ja palvelimia. Lapin kauppakamari saattaa siten siirtää henkilötietojasi palvelujen käyttömaan ulkopuolelle ja mahdollisesti myös EU- ja ETA- alueen ulkopuolisiin maihin, joiden lainsäädäntö ei tarjoa erityistä henkilötietojen suojaa tai joiden tietosuojalainsäädäntö on hyvin erilainen. Näissä tapauksissa Lapin kauppakamari varmistaa, että tietojen siirrolle on olemassa oikeusperusta ja että käyttäjän henkilötiedot suojataan sovellettavan lainsäädännön mukaisesti esimerkiksi käyttämällä (tarvittaessa) asianmukaisten viranomaisten hyväksymiä vakiosopimuksia ja edellyttämällä asianmukaisten teknisten ja käytännöllisten tietosuojatoimien noudattamista.

7. Kuinka kauan käsittelemme henkilötietojasi?

Lapin kauppakamari käsittelee henkilötietojasi tässä rekisterissä niin kauan, kuin Lapin kauppakamarilla on jokin tämän tietosuojaselosteen kohdassa 2 kuvattu peruste tietojen käsittelyyn voimassa, sekä kohtuullisen ajan sen jälkeen. Tietojasi käsitellään vähintään sen ajan, kun Lapin kauppakamarin ja sinun välillä on voimassa asiakassuhde tai muu vastaava asiallinen yhteys.

8. Miten voit käyttää henkilötietoihisi liittyviä oikeuksiasi?

Rekisteröitynä sinulla on erityyppisiä mahdollisuuksia vaikuttaa henkilötietojesi käsittelyyn. Pääsääntöisesti toteutamme pyyntösi kuukauden sisällä. Pyydämme ottamaan yhteyttä tämän tietosuojaselosteen kohdassa 1 mainittuun yhteyshenkilöön oikeuksiesi käyttämiseen liittyen. Sinulle kuuluvia oikeuksia ovat:

 1. Oikeus saada pääsy henkilötietoihin, joita sinusta on kerätty. Käytännössä tämä toteutuu niin, että asianmukaisen ja tunnistetun pyyntösi perusteella toimitamme sinulle raportin henkilötiedoista, joita sinusta on rekisteriin kerätty.
 2. Oikeus pyytää sinusta kerättyjen henkilötietojen oikaisemista tai poistamista. Mikäli huomaat tiedoissasi virheitä tai puutteita, voit tehdä meille oikaisupyynnön.
 3. Oikeus pyytää sinusta kerättyjen henkilötietojen poistamista. Meillä on velvollisuus poistaa pyytämäsi henkilötiedot tästä rekisteristämme, mikäli jokin seuraavista perusteista täyttyy, eikä muusta lainsäädännöstä tai viranomaismääräyksestä aiheudu tietojen säilyttämisvelvollisuutta
 1. henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten niitä käsiteltiin;
 2. peruutat antamasi suostumuksen, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;
 3.   vastustat käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyen eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä tai vastustat henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointiin;
 4. henkilötietojasi on käsitelty lainvastaisesti;
 • henkilötietosi on poistettava Euroopan unionin oikeuteen tai Suomen lainsäädäntöön perustuvan Lapin kauppakamariin sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi; tai
 •   henkilötietosi on kerätty tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisen yhteydessä, kuten Lapin kauppakamarin digitaalisten tietopalveluiden tilauksen yhteydessä.
 • Lapin pyytää sinusta kerättyjen henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Voit pyytää Lapin kauppakamaria rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä, mikäli:
 1. kiistät Lapinkauppakamarilla olevien henkilötietojesi paikkansapitävyyden;
 2. käsittely on lainvastaista ja vaadit poistamisen sijaan käytön rajoittamista;
 3.   Lapin kauppakamari ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta sinä tarvitset niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi;
 4. olet vastustanut henkilötietojen käsittelyä odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö Lapin kauppakamarin oikeutetut perusteet sinun perusteesi.
 • Oikeus vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä. Mikäli Lapin kauppakamari käsittelee tietojasi oikeutetun edun perusteella, on sinulla oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä. Kaikilla tässä rekisterissä olevilla on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointia varten.
 • Oikeus siirtää antamasi tiedot järjestelmästä toiseen. Jos henkilötietojesi automaattinen käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, on sinulla oikeus saada Lapin kauppakamarille toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle
 • Oikeus peruuttaa suostumus. Mikäli kaikkia tai osaa henkilötiedoistasi käsitellään tässä rekisterissä antamaasi suostumukseen perustuen, on sinulla oikeus peruuttaa antamasi suostumus.
 • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Mikäli mahdollista erimielisyyttä henkilötietojesi käsittelyyn liittyen ei saada sovinnollisesti ratkaistua sinun ja Lapin kauppakamarin välillä, on sinulla oikeus viedä asia tietosuojavaltuutetun toimiston ratkaistavaksi.

9. Onko sinun välttämätöntä antaa henkilötietojasi meille?

Jotta Lapin kauppakamari voi täyttää tilaamaasi tai tarjoamaasi palveluun tai tuotteeseen liittyvät sopimusvelvoitteensa, on Lapin kauppakamarin saatava ja käsiteltävä sinua koskevia henkilötietoja. Ilman tarvittavia henkilötietoja emme voi tarjota sinulle niitä tuotteitamme ja palveluitamme, joiden yhteydessä on tarpeen käsitellä henkilötietoja.

10. Teemmekö profilointia?

Emme toistaiseksi tee sellaista EU:n tietosuoja-asetuksen tarkoittamaa profilointia, jolla olisi oikeudellisia vaikutuksia tai muita vastaavia seuraamuksia sinuun liittyen.

Voimme sen sijaan muutoin analysoida rekistereissämme olevia henkilötietoja sekä yhdistää niitä kolmansilta tahoilta saataviin tietoihin, ja pyrkiä ennustamaan mm.,

millaisista sisällöistä olet todennäköisesti kiinnostunut, ja kohdentaa sisältöjä ennusteiden mukaan.

11. Minkä maan lakia tietojen käsittelyyn sovelletaan?

Me olemme suomalainen ja Suomessa operoiva organisaatio. Tähän henkilörekisteriin ja siihen sisältyvien henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Suomen lainsäädäntöä sekä suoraan Suomessa sovellettavaa EU:n lainsäädäntöä, kuten EU:n tietosuoja-asetusta.