Julkilausuma
Lappi
28.4.2017

Liikenneturvallisuuden heikentäminen, korjausvelan lisääminen, ympäristön kuormittaminen ja kilpailun vääristäminen. Ovatko tässä liikenneviraston uudet liikennepoliittiset tavoitteet? Asiaa on perusteltua kysyä hallituksen tekemän Oulun meriväylän syventämispäätöksen myötä. Päätöksellä Oulun meriväylä syvennetään 12,5 metriin. Alla otamme kantaa hankkeen valmisteluun ja vaikutuksiin, sekä annamme suosituksen jatkotoimenpiteistä hankkeeseen liittyen.

Hankkeen valmistelu – Oulun meriväylän syventämistä on viety eteenpäin varsin ponnekkaasti jo useamman vuoden. Huolimatta siitä, että esimerkiksi syyskuussa 2015 valmistuneessa raportissa (IIkkanen, 2015) hankkeen H/K luvuksi saatiin vain 0,9. Raportin toteutuksesta vastasi DI Pekka Iikkanen (Ramboll). Liikenneviraston puolelta työtä ohjasivat Olli Holm, Taneli Antikainen ja Jukka Valjakka. Tarkastelussa Oulun meriväylän syventämisen H/K luku jäi alhaiseksi, huolimatta raportissa varsin positiivisesti tehtyihin laskentaperiaatteisiin. Kun hankkeen H/K luku on alle 1,0, hanke ei ole lähtökohtaisesti yhteiskuntataloudellisesti kannattava. Liikenneviraston suunnitteilla olevat hankkeet löytyvät Liikenneviraston verkkosivuilta (www.liikennevirasto/hankkeet), josta löytyvät mm. hankkeiden perustiedot. Iikkasen (2015) Raportin tuloksista huolimatta Liikennevirasto ilmoitti Oulun meriväylän syventämishankkeen H/K luvuksi omilla verkkosivuillaan 1,0. Olli Holm perusteli asiaa seuraavasti: ”hanke saattaa olla yhteiskuntataloudellisesti kannattava tai sitten ei”. Iikkasen (2015) raportin sivulla 42 tehtiin hankkeiden yhteenveto, jonka perusteella Oulun meriväylän syventäminen ei ollut yhteiskuntataloudellisesti kannattava. Viranomainen ilmoitti raportista poiketen hankkeen H/K luvuksi 1,0. Menettelyä voidaan pitää varsin erikoisena, koska toisen hankkeen kohdalla luvut esitettiin kuitenkin raporttiin pohjautuen.

Oulun meriväylän syventämisestä alettiin toteuttaa kannattavuusarvion tarkistusta vuonna 2016 eli vuosi edellisen raportin valmistumisen jälkeen. Aikaisemman raportin muste oli juuri kuivunut, kuitenkin hankkeesta aloitettiin uusi tarkastelu. Ei liene yllättävää, että seuraavassa tarkastelussa luvuksi saatiin yli 1,0. Tehdyn laskelman mukaan uusi H/K luku on 1,1. Erikoista asiassa on se, että kyseisestä raporttia ei ole vielä edes julkistettu. Raportin toteutuksesta vastasi samainen kokoonpano kuin aikaisemmin. Rambollin projektipäällikkö Pekka Iikkanen toteutti laskennan. 25.4.2017 Iikkasen kanssa keskusteltuamme hän totesi: ”raporttia ei ole vielä julkistettu. On kyllä erikoista, että mitä tietä H/K luku on päivitetty”.  Hän totesi myös, että Oulun väylä ei nykyisellä liikenteellä tosiasiallisesti hyödy 12 metrin väylästä. Iikkasen näkemyksen mukaan 11 metrin syväys olisi Oulun osalta riittävä. Saman näkemyksen jakoi myös Liikenneviraston liikennetalousasiantuntija Taneli Antikainen, joka on ollut mukana hankkeen valmistelussa. Antikaisen näkemyksen mukaan 11 metrin väylä olisi riittävä ja se parantaisi huomattavasti hankkeen H/K lukua, koska H/K luku 1,1 ei ole kovin korkea. Antikainen on omassa näkemyksessään kertonut huolensa myös kilpailun vääristymisestä, koska päätöksiä kaivosteollisuuden investoinneista ja malmikuljetuksista ei ole vielä tehty.

Oulun meriväylän YVA-selostus valmistui 28.10.2016. Aiheesta jätettiin useita lausuntoja ja kannanottoja. Kemin kaupunki ja Lapin kauppakamari jättivät 19.1.2017 oman kannanottonsa aiheesta. Kyseisessä kannanotossa nostettiin esiin useita puutteita ja virheitä YVA-selostuksesta. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antoi 22.2.2017 yhteysviranomaisen lausunnon Oulun meriväylän syventämisen ympäristövaikutusten arvioinnista. Lausunto oli osoitettu Olli Holmille Liikenneviraston hankesuunnitteluosastolle. Yhteysviranomaisen lausunnon yhteenvedossa todetaan muun muassa seuraavaa: ”Perämeren alueelle suunniteltujen väylähankkeiden ympäristö- ja logistisia vaikutuksia on syytä vertailla viimeistään silloin, kun hankkeiden toteutuksesta tehdään päätöksiä”. Tosiasiallisesti yhteysviranomaisen näkemyksiä ei ole huomioitu millään muotoa, vaan LVM valmisteli hallitukselle esityksen hankkeen toteutuksesta puolivälin budjettiriiheen 25.4.2017. Kyseisessä budjettiriihessä hankkeelle myönnettiin rahoitus. Oleellinen kysymys tietysti on, että millaisen ”tiedon” pohjalta hallituksen päätös tehtiin? Liikenneviraston edustaja Antikainen totesi 26.4.2017 käydyssä keskustelussa, että oli suuresti yllättynyt hankkeen läpimenosta, koska listalla olisi ollut yhteiskuntataloudellisesti huomattavasti kannattavampiakin hankkeita.

Hankkeen vaikutukset – Kemin kaupungin ja Lapin kauppakamarin 19.1.2017 Oulun meriväylän ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta jättämässä kannanotossa on käyty yksityiskohtaisesti läpi hankkeen vaikutuksia. Oulun meriväylän syventämistä 12,5 metriin ei voida perustella Oulun Sataman nykyisellä liikenteellä. Tosiasiallisesti suuremmasta syväyksestä hyötyvä teollisuus on kaivosteollisuus, jonka osalta investointi- tai kuljetuspäätöksiä ei ole vielä tehty. Suuremman syväyksen tuoma kilpailuetu kuitenkin suuntaa mahdolliset Pohjois-Suomen kaivosteollisuuden kuljetukset todennäköisesti Ouluun. Valtion rooli ei ole tukea jonkin sataman kilpailuetua, vaikka asiaa on käsitelty muun muassa LVM:n julkaisussa Satamatoiminnan kilpailukyky ja kehittämistarpeet (2014).

Hankkeen kohdalla puhutaan merkittävistä vaikutuksista myös turvallisuuden, ympäristön ja korjausvelan näkökulmasta. Oulun ratapiha ei pysty nykyisellään käsittelemään jopa 600 metriä pitkiä malmijunia. Käytännössä tämä tarkoittaa huomattavaa raskaan liikenteen lisäystä VT4:lle Kemi-Oulu välille. Valtaosa kuolemaan johtaneista kohtaamisonnettomuuksista tapahtuu taajamien ulkopuolella. Raskas liikenne puolestaan kuormittaa tieverkkoa oleellisesti kevyttä liikennettä enemmän ja näin ollen kiihdyttää korjausvelkaa. Liikenteen lisäys luonnollisesti kasvattaa myös ympäristökuormitusta. Oulun meriväylän YVA-selostuksessa kyseiset tekijät on ohitettu täysin. Kyseiset tekijät ja niihin liittyvät lähteet on käyty yksityiskohtaisemmin läpi Kemin kaupungin ja Lapin kauppakamarin 19.1.2017 Oulun meriväylän ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta jättämässä kannanotossa.

Suositus – Kilpailun vääristymisen välttämiseksi suosittelemme hallitukselle myös Kemin Ajoksen väylän syventämistä. Hanke voidaan toteuttaa kustannustehokkaasti Oulun väylän syventämisen yhteydessä. Kemi-Tornion meriliikenteen volyymit ovat 5 miljoonaa tonnia, joka on enemmän kuin Oulun Sataman nykyiset tavaravirrat. Oheisen suosituksen perusteella voidaan varmistaa satamien yhtäläiset kilpailumahdollisuudet. Mikäli edellä esitettyä suositusta ei noudateta, niin mielestämme hankkeen valmistelu ja siihen liittyvä aineisto on syytä käydä läpi huolellisesti. Oleellista on selvittää, että onko viranomainen toiminut hankkeen valmistelussa asianmukaisesti ja onko hankkeen valmistelusta esitetty riittävät tiedot hallituksen päätöksenteon tueksi.

 

Allekirjoittaen:

Timo Rautajoki
Toimitusjohtaja
Lapin kauppakamari
p. 040 551 1289
timo.rautajoki(at)chamber.fi

Mika Riipi
Maakuntajohtaja
Lapin liitto
p. 044 767 4200
mika.riipi(at)lapinliitto.fi

Jaakko Rantsi
Toimitusjohtaja/CEO
Kemin Satama Oy

Tero Nissinen
Kaupunginjohtaja
Kemin kaupunki

Siirry sisältöön